integritetspolicy

1 ALLMÄNT Vårt mål är att alla de vars personuppgifter behandlas av Princess Yachts West Sweden AB, Princess Yachts Norway AS, Princess Yachts Denmark ApS eller koncernens övriga företag (“PYS”, “vi”, “oss” eller “vår”), ska kunna säkerställa att den personliga integriteten respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss. Med denna integritetspolicy vill vi beskriva hur vi säkerställer att vår behandling av personuppgifter baseras på tillämpliga bestämmelser i tillämpliga integritetslagar. 2 PERSONLIGA GARANTIER PYS är den personligt ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, utförd av eller på uppdrag av oss, inom ramen för vår verksamhet. Aktuell information om hur du kontaktar oss finns alltid tillgänglig på vår hemsida. 3 VILKA PERSONLIGA PERSONER ACCEPTERAR VI OM DIG? Vi behandlar både den information du lämnar till oss och som vi samlar in från dig. 3.1 Personlig information som du lämnar till oss När du kontaktar din organisation, köper varor eller tjänster från oss, kontaktar oss via telefon, e-post eller brev, laddar ner material från vår webbplats, deltar i våra evenemang eller deltar i undersökningar/undersökningar, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan till exempel vara ditt namn, befattning och/eller avdelningstitel, adress, mobil- och telefonnummer samt din e-postadress. 3.2 Personlig information vi samlar in från dig När du besöker vår webbplats och laddar ner material kommer vi att samla in personuppgifter om dig. Detta kan vara din IP-adress, vilka undersidor du har besökt på vår webbplats och om du har öppnat vår e-post/meddelande. 3.3 Personuppgifter om dig som vi får från andra Vi kan ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller tredje parts personuppgifter och behandlar därför sådana personuppgifter. Vid behov kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen. 4 VARFÖR OCH FÖR VILKEN RÄTTSLIG GRUND TAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 4.1 Avtal mellan oss och dig eller den organisation du representerar Om du representerar ett enskilt företag eller en enskild organisation som vi har en affärsrelation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlat in om dig i och för denna relation. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som representerar ett enskilt företag som vi har en affärsrelation med är att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en organisation som vi har en affärsrelation med är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett föremål av vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullgöra våra åtaganden i relationen. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte ha en affärsrelation med din organisation och att uppfylla våra åtaganden gentemot organisationen. 4.2 Marknadsföring samt uppföljning och utveckling av tjänsteutbudet Vi kommer att behandla ditt namn, befattning och/eller avdelningstitel, e-postadress och information om den organisation som du representerar för att skicka erbjudanden till din organisation om våra varor och tjänster, samt för uppföljning och utveckling av PYS-tjänsten erbjudanden. Uppgifterna kan också utgöra underlag för marknads- och kundanalyser. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att din organisation kan vara intresserad av, samt utföra uppföljningsaktiviteter av levererade varor och tjänster , samt utveckla vårt tjänsteerbjudande. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig och bedriva uppföljnings- och utvecklingsaktiviteter går utöver ditt potentiella intresse av att skydda din personliga integritet i ljuset av de potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för din organisation. 4.3 Bokföring Vi kommer att behandla information om de transaktioner som sker mellan dig och ditt enskilda företag eller din organisation och oss för redovisningsändamål. Vi kommer därför att behandla dina personuppgifter såsom ditt namn och din e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt bokföringslagen. 5 ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernföretag, partners och andra tjänsteleverantörer för att kunna uppfylla våra avtal med dig och/eller din organisation. Vi kan därför komma att lämna ut personuppgifter till företag som hanterar personuppgifter för Toarps räkning för de ändamål som anges ovan, såsom IT-leverantörer och andra tjänsteföretag som hanterar t.ex. fakturering, löne- och kundundersökningar. Om det händer är PYS personuppgiftsansvarig och de leverantörer som PYS använder är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsrådgivare är skyldiga att följa våra instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller använda dem för andra ändamål än de som omfattas av våra instruktioner. Personuppgiftsrådgivare är också skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Slutligen kan personuppgifter även lämnas ut om det är nödvändigt för att följa lagar, förordningar eller myndighetsbeslut, och för att skydda PYS rättsliga intressen eller för att upptäcka, förhindra eller uppmärksamma säkerhetsfrågor. Vi och våra partners och tjänsteleverantörer behandlar som regel dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta nödvändiga åtgärder för att lagligt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES. 6 HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DE OLIKA MÅLEN? Vi behandlar personuppgifter endast så länge det finns ett behov av att bevara dem för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgifter kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som tas bort från ett system för att den inte längre behövs för det ändamålet kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål, där personuppgifterna fortfarande behövs. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla dina undertecknade avtal med dig eller din organisation. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss (marknadsföring) så länge vi har ett avtal med din organisation och ett år därefter, eller ju kortare tid du är anställd i organisationen. Personuppgifter som vi behandlar för redovisningsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att sparas under en längre period än vad som anges ovan om det krävs för att uppfylla lagkrav såsom ansvar eller befogenhet. 7 ÄNDRING AV DENNA POLICY Denna policy kan komma att justeras utan föregående meddelande till dig. Aktuell integritetspolicy publiceras alltid på vår webbplats.

8 DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som anges i lagen (EU:s dataskyddsförordning). 8.1 Din rätt till information och tillgång till dina personuppgifter Du har rätt att skriftligen begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att be oss att radera eller begränsa den personliga information vi har om dig och att förse dig med en kopia av dessa personuppgifter. Din förfrågan kommer att skickas till oss på våra kontaktuppgifter nedan, se punkt 5. Om du inte har din förfrågan eller din begäran är orimlig, till exempel Om du begär extrahering eller radering ofta och med korta intervaller, kan vi antingen vägra att uppfylla din förfrågan eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna som din begäran medför. 8.2 Din rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi korrigerar eller kompletterar sådana personuppgifter. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilket anges i EU:s dataskyddsförordning). Förutsatt att din begäran faller inom någon av dessa omständigheter kommer vi att radera din information. 8.3 Din rätt att invända mot direktmarknadsföring Du kan när som helst invända mot dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för detta ändamål, vänligen informera oss genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 9. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål. 8.4 Din rätt att kräva en begränsning Under vissa förutsättningar som anges i EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rättighet kommer sådana personuppgifter, förutom för lagring, att behandlas enbart med ditt samtycke, eller för att fastställa, genomdriva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller av skäl som är viktiga för allmänhetens intresse. 8.5 Din rätt till dataportabilitet Du har rätt att få ut personuppgifterna om dig och att du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan personligt ansvarig person som är tekniskt möjligt. 8.6 Din rätt att lämna in ett klagomål Om du är missnöjd med hur vi behandlade dina personuppgifter, vänligen kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 9.

9 KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss på följande sätt:– via e-post: info@princessyachtsscandinavia.com– per telefon: +46 (0) 304 390 90– per brev: Princess Yachts West Sweden / Norge / Danmark, Vindön 434, 473 91 HENAN, Sverige

prenumerera på våra nyhetsbrev